Montepulciano d'Abruzzo "Monty Says Glou Glou Glou", Fontefico 2018 (Abruzzo, Italy)